یکی از مهمترین اقدامات جهت رسیدن به اهداف بلندمدت، تدوین و ابلاغ سیاست های کلی است. در سیاست های کلی، اهداف بلند مدت ترسیم شده و به کمک قوانین و آیین نامه‌های اجرایی، مسیر رسیدن به آنها مشخص می‌گردد. در کشور ما نیز سیاست هایی تدوین شده که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حوزه انرژی و زنجیره ارزش نفت و گاز را تحت تاثیر قرار می دهند. بررسی مجموعه این سیاست ها و قوانین، درکی واقعی از فضای قانون گذاری در کشور را در اختیار پژوهشگران قرار داده و می تواند زمینه بازنگری در سیاست‌های حوزه انرژی و زنجیره ارزش را فراهم کند. شکل زیر نشان دهنده چکیده اهداف سیاست های کلی در زمینه زنجیره ارزش می باشد.