جزئیات پروژه‌های در حال اجرای ما را در این صفحه می‌بینید:

No. Employer Project Description Contract No. Srart Date End Date Project Location
1 Sinopec Service Kish Limited Copany Manpower Service, Food Service , Transportation for Yadavaran Project YAP1-CTEP-SSK-SC-HR-0002 1391/11/01 1392/01/31 Yadavaran
2 Sinopec Service Kish Limited Copany Manpower Service, Food Service , Transportation for Yadavaran Project YAP1-CTEP-SSK-SC-HR-0002-02 1392/02/01 1392/08/13 Yadavaran
3 Sinopec Service Kish Limited Copany Manpower Service, Food Service , Transportation for Yadavaran Project YAP1-CTEP-SSK-SC13-CTEP-HR-02-03 1392/08/14 1393/02/12 Yadavaran
4 Sinopec Service Kish Limited Copany Manpower Service, Food Service , Transportation for Yadavaran Project YAP1-CTEP-SSK-SC14-CTEP-HR-11-01 1393/02/13 1393/08/11 Yadavaran
5 Sinopec Service Kish Limited Copany Manpower Service, Food Service , Transportation for Yadavaran Project YAP1-CTEP-SSK-SC14-CTEP-HR-11-02 1393/08/12 1393/12/29 Yadavaran
6 Sinopec Service Kish Limited Copany Manpower Service, Food Service , Transportation for Yadavaran Project YAP1-CTEP-SSK-SC15-CTEP-HR-11-03 1394/01/01 1394/03/31 Yadavaran
7 Sinopec Service Kish Limited Copany Manpower Service, Food Service , Transportation for Yadavaran Project YAP1-CTEP-SSK-SC15-CTEP-HR-11-04 1394/04/01 1394/09/30 Yadavaran
8 Sinopec Service Kish Limited Copany Manpower Service, Food Service , Transportation for Yadavaran Project YAP1-CTEP-SSK-SC15-CTEP-HR-11-05 1394/10/01 1394/12/29 Yadavaran
9 Sinopec Service Kish Limited Copany Manpower Service, Food Service , Transportation for Yadavaran Project YAP1-CTEP-SSK-SC16-CTEP-HR-11-06 1395/01/01 1395/03/31 Yadavaran
10 Sinopec Service Kish Limited Copany Manpower Service, Food Service , Transportation for Yadavaran Project YAP1-CTEP-SSK-SC16-CTEP-HR-11-07 1395/04/01 1395/06/31 Yadavaran
11 Sinopec Service Kish Limited Copany Manpower Service, Food Service , Transportation for Yadavaran Project YAP1-CTEP-SSK-SC16-CTEP-HR-11-08 1395/07/01 1395/09/30 Yadavaran
12 Sinopec Service Kish Limited Copany Manpower Service, Food Service , Transportation for Yadavaran Project YAP1-SSK-SC15-WEHD-HR-01-001 1394/05/06 1394/09/30 Yadavaran
13 Sinopec Service Kish Limited Copany Manpower Service, Food Service , Transportation for Yadavaran Project YAP1-SSK-SC15-WEHD-HR-01-002 1394/10/01 1394/12/29 Yadavaran
14 Sinopec Service Kish Limited Copany Manpower Service, Food Service , Transportation for Yadavaran Project YAP1-SSK-SC16-WEHD-HR-01-003 1395/01/01 1395/06/31 Yadavaran
15 Sinopec Service Kish Limited Copany Manpower Service, Food Service , Transportation for Yadavaran Project YAP1-SSK-SC16-WEHD-HR-01-004 1395/07/01 1395/09/30 Yadavaran